Congratulations to IAS 2017 Fellows

Congratulations to the following IAS members who were elevated to Fellow Grade for 2017

 • Terry Ericsen
 • Michael Gard
 • Bhuvaneswari Gurumoorthy
 • Jin Jiang
 • Mark David Kankam
   
 • Hulya Kirkici
 • Sang Bin Lee
 • Kevin Peterson
 •  
  Khawaja Rahman
 • Yoshihisa Shimuzu
 • Edson Watanabe
 • Dianguo Xu